Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Actuacions de la Inspecció de Treball 2021-2023

Amb l’objectiu de reforçar normativament l’actuació de la Inspecció de Treball i de controlar les irregularitats més recurrents en matèria laboral s’ha aprovat i publicat el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social 2021, 2022 i 2023, mitjançant el qual es pretén reforçar l’ac- tuació inspectora els pròxims anys. Concretament, per poder satisfer aquesta exigència, el Pla fixa un total de 40 objectius, dels quals, destacarem els més rellevants.

Campanya contra la contractació temporal fraudulenta

El Pla és contundent en la persecució de la contractació temporal fraudulenta, i entre altres actuacions es contempla la revisió dels contractes a temps parcial, les seves causes, la figura dels becaris i la subcontractació. Concretament, el Pla modificarà el criteri tècnic sobre la contractació temporal, adaptant-lo a la sentencia del Tribunal Suprem 113/2020, de 29 de desembre, que va considerar no ajustat a dret els contractes d’obra o servei determinats que tinguin com a causa la vinculació a la durada d’una subcontractació.

Intervenció en matèria salarial

Certament, el salari es configura com una de les parts més importants de la relació laboral, i per això, la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, centrarà la seva actuació en el pròxim trienni en aquest aspecte, ja que a l’any 2019, fruit de l’actuació inspectora es van recuperar un total de 20.942.072,21 euros en salaris de treballadors.

Temps de treball i treball a temps parcial

Segons consta en el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social 2021, 2022 i 2023, la Inspecció intensificarà l’execució de les campanyes dirigides a: controlar els excessos i/o la no declaració de les hores extraordinàries; verificar que es garanteix la fiabilitat dels registres de jornada; vigilar que la jornada real en els contractes a temps parcial coincideix amb la pactada i que les hores complementàries no excedeixen els seus límits.

Lluita contra el frau en el gaudiment de les prestacions públiques

En aquest àmbit, la Inspecció té com a objectiu controlar els fraus en els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada, i en concret, vigilar les exoneracions indegudes de cotitzacions a la Seguretat Social. Concretament es fa esment al Pla de l’execució d’una campanya de divulgació per a l’ús responsable dels recursos públics destinats als ERTO amb la finalitat de prevenir o eradicar conductes fraudulentes.

En cas de qualsevol dubte o qüestió sobre la matèria tractada, els agremiats es poden dirigir al Departament Laboral del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona.

Noticies relacionades

Amb el suport de: