Els ajuts europeus per al ‘Kit Digital’ ja es poden demanar

Aquest dimarts 15 de març ha començat el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització en el marc dels fons europeus ‘Next Generation’. Les inscripcions es poden fer a la seu electrònica de www.red.es amb Certificat Digital /Cl@ve fins al 15 de setembre, encara que aquest termini conclouria abans si s’esgotés el crèdit pressupostari establert.

Aquestes ajudes tenen per finalitat millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les empreses i tenen la consideració de subvenció directa que consistiran en disposicions dineràries per a empreses del Segment I: entre 10 i 49 treballadors. Podran destinar-se així mateix aquestes ajudes a l’adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir a les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Per a considerar-se millora funcional, haurà de complir els següents requisits:

-La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertany, conforme a l’Annex IV de les Bases Reguladores.
-Que la solució substituïda no complís amb algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

No es considerarà millora funcional:
-Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
-Actualització de versions de programari pel proveïdor, això és, releases que el proveïdor servei sobre una versió.
Upgrades o millora de versions.

El beneficiari haurà d’emprar l’ajuda concedida, el dret de cobrament de la qual es denomina «bo digital», en la contractació d’una o diverses solucions de digitalització formalitzant per a això Acords de Prestació de Solucions de Digitalització amb els Agents Digitalitzadors Adherits. Aquest «bo digital» no podrà fer-se efectiu fins que l’Agent Digitalitzador, en nom del beneficiari i sent aquest el responsable últim, present el corresponent compte justificatiu de la realització de l’activitat per a la qual es concedeix la subvenció i l’òrgan concedent consideri justificada la subvenció. L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 12.000 €, amb uns imports màxims i terminis de duració que cal mantenir-se la prestació del servei que podeu veure a la imatge.

Els agremiats interessats en demanar aquest ajut o que desitgin ampliar la informació, poden contacteu amb la Sra. Vanessa Molina, del Departament de secretaria del Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, per mail a v.molina@gremipa.com o per telèfon al 93-487 18 18.