Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Reforma del RETA

La reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms es començarà a aplicar a partir de 2023

 

Després de més d’un any de negociacions, la reforma del Règim Especial dels Treballadors Autònoms ha quedat enllestida amb l’acord del Govern amb els sindicats i patronals majoritàries, el que suposa el primer pas per desplegar un sistema de cotització fonamentat en els ingressos reals l’any 2032. Actualment, els autònoms trien voluntàriament la base per la qual cotitzen i el 85% ho fa per la més baixa, que implica una quota de 294 euros al mes.

Malgrat que encara cal aclarir i negociar alguns punts de l’acord, la taula de negociació ja ha pactat el punt més controvertit com és la taula de cotitzacions de la primera part dels nou anys del període transitori, que començarà en el 2023 i terminarà el 2025. Aquestes taules s’aniran revisant fins a l’any 2032, quan definitivament, i si es comprova que el sistema realment funciona, cada autònom ja no cotitzarà entre el mínim i el màxim, sinó únicament pels ingressos reals que obtingui de la seva feina, de forma igual que els treballadors assalariats.

Quota d’autònom entre 2023 i 2025.

La nova llei que instaurarà el nou sistema de cotització d’autònoms preveu un període transitori de nou anys, en el que en els tres primers que van de 2023 al 2025 es continuarà triant la seva base, però partint de la quota mínima que es fixaran a partir dels trams d’ingressos reflectits a les taules. És a dir, les taules establiran el mínim que haurà de cotitzar, podent triar bases més altes si així es desitja.

En aquesta taula per als anys 2023, 2024 i 2025 es modifica, en relació amb la regulació actual, els primers trams per rebaixar les quotes i les bases de cotització dels autònoms amb ingressos inferiors a 1.166,70 euros i 1.300 euros. La resta de trams no sofreixen variacions.

Any 2023: una quota mínima d’autònom de 230

Per a l’any 2023 s’estableix que, per aquells autònoms que els seus rendiments nets estiguin per sota de 670 euros, cotitzaran per una base de 751,63 euros i la seva quota serà de 230 euros. Per la resta de trams la quota anirà incrementant-se: 260 euros/mes i 275 euros/mes, fins a arribar als 291 euros/ mes per al segment d’ingressos inferiors a 1.166,70 euros i 1.300 euros. La resta de la taula es continua elevant fins a arribar a una quota mínima de 500 euros pels autònoms que tinguin rendiments superiors als 6.000 euros.

Any 2024: una quota mínima d’autònom de 225

Per a l’any 2024, la quota mínima baixarà per als que tinguin ingressos inferiors a 670 euros/mes. Aquests treballadors autònoms tindran una base de 735,29 euros i pagaran una quota mínima de 225 euros/mes. Xifra que augmentarà en els següents dos trams a 250 euros/mes i 267 euros/mes. El següent és ja els 291 euros/mes de quota pels que tenen ingressos inferiors a 1.166,70 euros i 1.300 euros. La resta de trams i cotitzacions es manté com el quadre publicat. Així mateix, aquells que tinguin rendiments superiors a 6.000 euros haurien de pagar una quota de 530 euros al mes.

Anys 2025: una quota de 200 euros mensuals

Finalment, l’any 2025, el que serà l’últim any del període transitori, la quota mínima dels autònoms amb menys ingressos serà de 94 euros inferiors a l’actual i els treballadors per compte d’altri pagaran a la Seguretat Social 200 euros. La seva base en aquest cas serà de 653,59 euros. Les quotes en els següents trams també tindran canvis: 220 euros/mes, 260 euros/mes i al final els 291 euros/mes. Per contra, els autònoms que tinguin ingressos superiors a 6.000 euros, abonaran una quota de 590 euros/mes.

La segona i tercera fase de la reforma

A partir de 2023, es donarà principi a la segona fase del règim transitori de la reforma del RETA que acabarà el 2032. Durant aquest període de temps, s’elaborarà una nova taula per als sis anys restants amb el consens dels agents socials i tenim en compte que la llei preveu pujades de cotitzacions que es publicaran als Pressupostos Generals de l’Estat per anar adaptant les bases dels autònoms als assalariats. D’igual manera que a la primera fase, en aquest segon període els autònoms podran continuar triant entre la quota mínima que els correspongui i la màxima articulada en la taula de cotització, sempre que els seus ingressos li permetin.

Transcorreguts els nou anys del període transitori, en 2032, l’objectiu és que ja no existeixin taules sinó, com preveu la llei i si el sistema ha funcionat correctament, els autònoms cotitzaran directament en funció dels seus rendiments nets reals.

Com es calculen els rendiments nets reals de l’autònom?

El càlcul dels ingressos nets ha estat, junt amb la taula de cotitzacions per la primera fase, un dels grans problemes de la

negociació. Cal recordar, que a l’avantprojecte de llei, el Govern tenia intenció d’utilitzar tots els ingressos dels autònoms per calcular el tram de cotització en el que es troben i que paguessin la quota en funció d’aquells. La Seguretat Social pretenia que en els imports econòmics per determinar les bases es fixen atenent als ingressos obtinguts a títol individual o com a soci de qualsevol entitat, a més d’altres rendiments que obtinguessin del seu capital personal. Però finalment, els càlculs dels ingressos reals es realitzarà sobre la base dels rendiments nets de l’activitat que desenvolupi l’autònom per compte propi, i no altres. És a dir, ingressos menys despeses.

Finalment, a aquest import se li sumarà la quota a la seguretat Social, i seguidament se li descomptarà un 7% pels autònoms persones físiques, i un 3% pels societaris, com a compensació de despeses de difícil justificació. Una vegada aplicada la fórmula, els autònoms sabran quina és la seva quota mínima mensual i la seva base de cotització corresponent.

Com calcular la quota pel 2023?

Per saber la quota que es pagarà l’any 2023 amb el nou sistema, s’hauria de saber quins rendiments nets anuals s’han obtingut de l’activitat (ingressos menys despesa deduïble). Per exemple: un autònom persona física que ha cotitzat per la base mínima l’any 2022 ha aconseguit uns rendiments de 23.500 euros anuals. Aquesta xifra sumarien el pagament de la quota a la seguretat Social durant l’any de 3.516 euros (293 EUROS x 12 meses). I finalment, als 27.016 euros (rendiments nets més la quota) se li restaria 1.891,12 (del 7% que li correspon a la reducció de despesa de difícil justificació), el que donaria 25.124,88 euros. Si aquesta última xifra la dividim per 12 mesos tenim un resultat de 2.093,74 euros mensuals, que a la taula s’enquadra al tram entre 2.030 i 2.330 euros mensuals que li correspon una base mensual de 1.045,75 euros mensuals i una quota de 320 euros /mes per a l’any 2023.

No abonar la quota corresponent

Si l’autònom no abona la quota corresponent als seus rendiments reals a la Seguretat Social se li reclamarà per ingressar-ho en el termini de 2 mesos, amb els recàrrecs i eventual sanció. I si s’excedeix en la quantia de cotització, la Tresoreria ho retornarà en el termini de 4 mesos. Els autònomsque en aquest moment ja estiguin cotitzant per les bases màximes podran continuar fent-lo en el futur. I aquests que vulguin pujar la seva base, encara que siguin major de 47 anys, ho podran fer sempre que els seus ingressos declarats li permetin.

Per qualsevol dubte o qüestió amb relació a aquest nou sistema de cotització, poden dirigir-se al Departament Laboral del nostre Gremi.

Noticies relacionades

Amb el suport de: