Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

El Gremi informa sobre l’accés d’animals als establiments flequers amb la Llei de Benestar Animal

La Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, que ha entrat en vigor recentment, regula, entre d’altres aspectes, l’accés amb animals de companyia a establiments públics.

El Gremi de Flequers de la Província de Barcelona ha informat els seus associats dels canvis que els afecten amb l’entrada en vigor, el passat 29 de setembre, de la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals (coneguda com a Llei del Benestar Animal), que regula, entre altres aspectes, l’accés amb animals de companyia als mitjans de transport, establiments i espais públics.

Aquesta nova llei, però, s’ha d’interpretar tenint en compte la resta de la normativa vigent en aquesta matèria (normativa sobre salut pública, ordenances municipals i normativa específica).

Els que vàreu participar en la Jornada tècnica sobre les implicacions per a les fleques de les novetats en higiene i seguretat alimentària, organitzada pel Gremi de Flequers de la Província de Barcelona, segurament recordareu que aquesta qüestió ja es va tractar arran de l’entrada en vigor, el 22 de desembre de l’any passat, del Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall.

Gremi de Flequers de la província de Barcelona

Dit l’anterior, i pel que fa al sector flequer, ens podem trobar amb diversos escenaris, depenent de les característiques de cada establiment:

1. Establiment destinat exclusivament a la venda de pa i productes de fleca. En aquest supòsit, l’accés amb animals està totalment prohibit per llei, excepte que es tracti de gossos d’assistència («gossos guia») o gossos de les Forces i Cossos de Seguretat de l’estat en compliment de les seves funcions i sota la supervisió del seu responsable («gossos policia»).

Aquesta prohibició la preveu expressament l’article 14.1 del Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, que és d’aplicació preferent a la Llei del Benestar Animal per ser una normativa específica:

Artículo 14. Acceso de animales a los establecimientos de comercio al por menor. Está prohibido el acceso de cualquier animal a las zonas de los establecimientos de comercio al por menor donde se preparen, manipulen o almacenen alimentos, sin perjuicio de que el propietario del establecimiento pueda prohibir su acceso a otras zonas de uso exclusivo del personal de los establecimientos. Asimismo, está prohibido el acceso de animales a los lugares de venta de alimentos (tales como supermercados, mercados, comercios de alimentación, etc.), salvo en el caso de los perros de asistencia y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones y bajo la supervisión de su responsable.

Article 14.1 del Reial Decret 1021/2022

Tot i que no és obligatori informar d’aquesta prohibició legal, el Gremi recomana la col·locació d’un cartell visible a l’entrada de l’establiment on s’indiqui que està prohibit accedir-hi amb animals en virtut de l’article 14.1 del Reial Decret 1021/2022, de 13 de desembre, tot copiant el text de l’article.

2. Establiment de venda amb degustació. Els titulars d’establiments de venda amb degustació hauran de decidir si prohibeixen o permeten l’accés amb animals de companyia a la zona de degustació (NO pas a la de venda, que està prohibit).

2.1. Prohibició d’accés amb animals de companyia. En cas que s’opti per prohibir totalment l’accés amb animals, s’haurà de mostrar obligatòriament un distintiu que així ho indiqui i que sigui visible des de l’exterior de l’establiment (cartell). Aquesta prohibició s’haurà de respectar en tots els casos i no es podrà aplicar de forma arbitrària. Les úniques excepcions són les ja esmentades anteriorment («gossos guia» i «gossos policia»).

2.2. Permís d’accés amb animals de companyia. Si el propietari així ho escull, la llei permet l’entrada d’animals de companyia únicament a les zones NO destinades a l’elaboració, venda, emmagatzematge o manipulació d’aliments, (és a dir, només a la zona de degustació o servei d’aliments), sempre que es compleixin les següents condicions, que es recullen a l’art. 29.2 de la Llei del Benestar Animal i a l’art. 14.2 del RD 1021/2022, de 13 de desembre:

Que no constitueixin un risc per a les persones, altres animals i les coses.
S’haurà d’informar els amos o responsables dels animals dels requisits d’accés.
Que els animals vagin lligats amb una corretja, gàbia de transport o controlats per altres mitjans.
Que els animals presentin un comportament i estat d’higiene adequats, sense signes evidents de malaltia com ara diarrea, vòmits, presència de paràsits externs, secrecions anormals o ferides obertes.
S’evitarà que els animals entrin en contacte amb l’equip i útils del local, amb el personal de l’establiment, així com amb les superfícies de les taules i de la barra i, en cas de contacte, es netejaran i desinfectaran les zones afectades amb els materials adequats.
Se’ls podrà donar menjar o beure utilitzant, en tot cas, útils expressament dissenyats per a l’alimentació d’animals.


Els establiments que permetin la presència d’animals domèstics hauran de disposar d’útils de neteja d’ús exclusiu en cas que els animals orinin, defequin o vomitin.
En cas que optin per permetre l’entrada d’animals, i per evitar conflictes amb els clients, recomanem que publiquin les condicions d’accés a l’exterior del local en un lloc ben visible. D’aquesta manera, en cas que no es compleixin els requisits exigits, l’operador de l’establiment podrà prohibir l’accés als animals.

Per a qualsevol dubte o consulta, poden contactar amb el Departament de Secretaria per mail a secretaria@gremipa.com o per telèfon al 93 487 18 18.